Database Browser 5.0.0.5

Database Browser 5.0.0.5

CrazyBeavers mySQL Database Browser (remove only) – Shareware –
Allows you to connect to any database and browse or modify data, run sql scripts, export and print data

Tổng quan

Database Browser là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi CrazyBeavers mySQL Database Browser (remove only).

Phiên bản mới nhất của Database Browser là 5.3.2.3, phát hành vào ngày 12/07/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 02/11/2007.

Database Browser đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Database Browser Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Database Browser!

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
CrazyBeavers mySQL Database Browser (remove only)
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại